Informacje

Pamiętaj - fałszywy alarm może być przyczyną ludzkiej tragedii !!!

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ochotnicza Straż Pożarna, to obecnie jedna z największych społecznych organizacji działających, na terenie gminy Kaźmierz.

   Jednostka OSP w Kaźmierzu została założona 4 czerwca 1912 roku i jest najstarszą jednostką na terenie gminy. Zebranie założycielskie z inicjatywy ówczesnego komendanta pruskiego Münzera odbyło się w domu Ludwika Janczewskiego. Zebrani powierzyli przewodnictwo w zebraniu Józefowi Napierale, sekretarzem został Ludwik Janczewski, ławnikami Michał i Jan Bartkowiakowie. Po przemówieniu komisarza pruskiego przystąpiono do wyboru zarządu. Prezesem został Józef Napierała, który swą funkcję pełnił nieprzerwanie przez 22 lata, czyli do roku 1934. Naczelnikiem wybrano Stanisława Osesika, funkcję skarbnika i sekretarza powierzono Ludwikowi Janczewskiemu. Obok nich swój akces do OSP zgłosili: Jan Mocek, Stanisław Targosz, Michał Zimny, Piotr Pielucha, Ignacy Piechowiak, Szczepan Nowak, Stanisław Poprawski, Ignacy Cichy, Hieronim Szulczewski i Ludwik Grundman. Jak łatwo policzyć nowo powstała straż liczyła 14 strażaków, którzy dzięki pomocy władz pruskich zostali w ciągu półrocza w pełni umundurowani i wyposażeni w niezbędny sprzęt. Sprzęt przechowywano w budynku gospodarczym usytuowanym za budynkiem Urzędu Gminy oraz w późniejszym czasie w strażnicy przy ul. Koziej (obecnie ul. Szkolna).

   Kiedy w roku 1914 wybucha pierwsza wojna światowa cześć strażaków została zmobilizowana i poszła na wojnę. Do roku 1918 straż w Kaźmierzu uczestniczyła w akcjach gaśniczych 26 razy. Po odzyskaniu niepodległości założyciele z roku 1912 z prezesem Napierałą na czele widząc w straży pożytek na Chwałę Bożą i ratunek bliźniego, zabrali się do werbowania nowych członków. Tak zaczyna się dzień powszedni OSP w Kaźmierzu w wolnej już Polsce: ćwiczenia, alarmy ćwiczebne i prawdziwe tragedie, – czyli pożary.

  Jak czytamy w sprawozdaniu z 25-lecia działalności Straży kaźmierscy strażacy wyjeżdżali do ognia często, bo od odzyskania niepodległości do roku 1937 ratowano mienie 78 razy, czyli przeciętnie 4 razy w roku. Ćwiczenia odbywały się raz w miesiącu, w czasie suszy raz w tygodniu. W roku 1936 członkowie Straży przystąpili do pogłębiania stawu, który pełnił funkcję zbiornika przeciwpożarowego.

   Obok stawu rozpoczęto budowę boiska i strzelnicy. Szybko jednak okazało się, że posiadane środki finansowe były zbyt małe, zakończenie prac zadeklarował w imieniu gminy wójt Władysław Dąbrowski. W roku 1937 Straż wydzierżawiła od gminy wspomniany staw i zarybiła go w kwietniu narybkiem zakupionym w Napachaniu. Dużą rolę w funkcjonowaniu straży pożarnej w Kaźmierzu odegrał ks. Wacław Faustmann, który był duchowym opiekunem strażaków.

   W niedzielę 6 czerwca 1937 roku Straż w Kaźmierzu uroczyście obchodziła swoje 25-lecie. Liczyła wtedy 17 członków. Ich spis figuruje jako załącznik do okolicznościowego sprawozdania sporządzonego przez Leona Osesa pełniącego wówczas funkcję sekretarza. W tym dniu zjechały się do Kaźmierza zaprzyjaźnione zastępy strażackie z całej okolicy. Obecni byli również poseł do Sejmu RP - Bogusław Łubieński, prezes powiatowy straży, starosta powiatu szamotulskiego Adam Narajewski, inspektor Zakładu Ubezpieczeń, wójt gminy Władysław Dąbrowski, naczelnik powiatowy, oraz ks. Wacław Faustmann. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w niedzielę rano przeglądem zastępów strażackich i defiladą.

   Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów zasłużonym druhom założycielom, którego dokonał osobiście pan starosta Adam Narajewski. Chwilę później Starosta otworzył a ks. proboszcz poświęcił nowe boisko i strzelnicę. Pierwsze trzy strzały honorowe oddane zostały przez gości przy każdorazowym odegraniu hymnu państwowego na cześć prezydenta RP Ignacego Mościckiego, marszałka Rydza Śmigłego i wojewody poznańskiego Adama Maruszewskiego. Na zakończenie odśpiewano pieśń „Boże Coś Polskę”. Po tych uroczystościach na boisku rozpoczęły się zawody strażackie, w których uczestniczyło 9 sikawek: 8 konnych i 1 motorowa. Ze sprawozdania wynika, że pierwsze miejsce podczas tych zawodów zajęła Straż z Otorowa a drużyna z Szamotuł dopiero trzecie miejsce pomimo tego, że dysponowała nowoczesną jak na te czasy sikawką motorową.  Uroczystości zakończyły się zabawą taneczną w sali Domu Katolickiego. Jubileusz 25-lecia był niewątpliwie wielkim wydarzeniem nie tylko dl strażaków, ale i dla społeczności kaźmierskiej. Przy okazji wypada wspomnieć tutaj o ówczesnych władzach OSP Kaźmierz. Prezesem był wtedy druh Władysław Pietraszewski, naczelnikiem Edmund Swoboda, sekretarzem Leon Oses, skarbnikiem Stanisław Zborowski, gospodarzem Kazimierz Andrzejewski. Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu OSP Kaźmierz była budowa bramy triumfalnej z drabin strażackich na drodze kościelnej na przyjęcie Jego Eminencji księdza biskupa Walentego Dymka, który gościł w parafii kaźmierskiej.

   18 czerwca 1939 roku wójt gminy Władysław Dąbrowski oraz delegacja strażaków w składzie prezes Leon Oses, skarbnik Zborowski Stanisław, gospodarz Nowacki Kazimierz i 4 członków wzięli udział w uroczystościach w Częstochowie, gdzie 15 tysięcy strażaków z całej Polski udało się po to, aby polecić swoją służbę Pani Jasnogórskiej. W kronikach zapisano, że przed wyjazdem do Częstochowy strażacy z Kaźmierza, Radzynia (czyt. Radzyn) i Małych Sokolnik wstąpili do kościoła parafialnego po błogosławieństwo na drogą, którego udzielił im ks. proboszcz Wacław Faustmann. Napisano też, że po powrocie z Częstochowy strażacy pokrzepieni na duchu z zadowoleniem powrócili do swoich rodzin. We wrześniu 1939 roku na skutek okupacji niemieckiej straż w Kaźmierzu została rozwiązana przez okupanta. W jej miejsce utworzyli Niemcy przymusową Straż Pożarną pod niemiecką komendą i liczącą 27 osób w tym 25 Polaków.

   Należy w tym miejscu wspomnieć druha naczelnika Myszkowskiego, który zginął w Oświęcimiu zamordowany przez hitlerowskich oprawców, którzy uznali go za człowieka niebezpiecznego dla III Rzeszy. Sześć lat później po odzyskaniu niepodległości, otworzył się kolejny rozdział historii kaźmierskiej straży. W 1945 roku w domu Stanisława Zborowskiego odbyło się zebranie organizacyjne OSP w Kaźmierzu, na którym wybrano nowy zarząd. Prezesem został Wacław Mocek, naczelnikiem Maksymilian Pierzchalski, zastępcą naczelnika Ludwik Pacholik, sekretarzem Witali Chermaciński, skarbnikiem - Bogumił Chudzichowski i gospodarzem Kazimierz Andrzejewski. Powojenna straż liczyła w chwili założenia 19 druhów, którzy z entuzjazmem zabrali się do porządkowania tego, co pozostało po przedwojennej i okupacyjnej straży by móc wypełniać swe obowiązki wobec społeczeństwa. Druhowie dysponowali motopompą pozostawioną przez Niemców, która służyła im aż do 1960 r. W roku 1950 otrzymali samochód strażacki, którym był przystosowany do tego celu furgon Citroena. Cztery lata później w 1954 roku gmina kupuje samochód Ford z demobilu wojskowego i przystosowuje dla celów pożarniczych. W 1956 roku druhowie z Kaźmierza poczuli się bardzo wyróżnieni faktem, iż to z ich grona wybrano Komendanta Rejonowego, został nim druh Antoni Góralczyk.

   Druh Antoni z pełnym poświęceniem będąc nadal czynnym strażakiem, pełnił tą funkcję do roku 1980. Po roku 1980 funkcja Komendanta Rejonowego zamieniona została na Komendanta Gminnego, którym dalej pozostał druh Góralczyk aż do roku 1982. Druh Antoni Góralczyk zginął tragicznie w sierpniu 1982 roku, kiedy to na sygnał syreny alarmowej wzywającej do pożaru wyjeżdżając na motorowerze ze swojej posesji wjechał wprost pod koła autobusu. Chęć niesienia szybkiej pomocy bliźnim przypłacił własnym życiem. Jeśli już jesteśmy przy osobie Komendanta Gminnego to dodam tylko, że kolejnymi komendantami byli w latach: 1982 – 2000 Wojciech Gałężewski, 2001 – 2005 Stanisław Kłos, a od roku 2005 do chwili obecnej funkcje tą pełni Grzegorz Skabara.

   Ważną datą w historii OSP Kaźmierz jest rok 1958. W roku tym, bowiem wybrano nowy zarząd; funkcję prezesa objął Józef Siełacz, naczelnika - Antoni Musiał, sekretarza Tadeusz Kalicki, gospodarza Józef Kubala, skarbnika Wacław Mocek. Tego samego roku oddano do użytku nową remizę strażacką wybudowaną obok mleczarni (w miejscu gdzie obecnie jest zakład Hochland). Nowoczesna remiza przystosowana była dla samochodów. Otwarcia i uroczystego przekazania obiektu strażakom dokonał przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Józef Siełacz. Poświęcenia budynku dokonał ks. Bogumił Tłok.

   W dniu 19.05.1962 r. na posiedzeniu zarządu OSP Kaźmierz powołano komitet obchodów 50 lecia istnienia jednostki. W skład wspomnianego komitetu weszli członkowie zarządu w osobach: Józef Siełacz – prezes, Antoni Musiał – komendant, Walenty Kurkowiak – zastępca komendanta, Tadeusz Kalicki – sekretarz, Wacław Mocek – skarbnik, Józef Kubala – gospodarz, Franciszek Kierstan – członek. Ponadto w komitecie znaleźli się: Antoni Góralczyk – Komendant Rejonowy OSP, Antoni Grzesiak – prezes GS, Edmund Tecław – kierownik mleczarni, Władysław Ryfa – kierownik Banku, Antoni Najderek – sekretarz PZPR, Andrzej Grupa – Sekretarz Gromadzkiej Rady Narodowej, Władysław Klapczyński – Zootechnik PGR, Stanisław Frąckowiak – Prezes Kółka Rolniczego, Stanisław Stypiński – sołtys, Kazimierz Jerzak – pracownik GS, Władysław Gałka – Agronom Rejonowy w Szamotułach. Uroczystości Jubileuszowe 50 lecia odbyły się 24 czerwca 1962 roku w Sali Domu Ludowego. Podczas uroczystości podsumowano dotychczasową działalność jednostki oraz nagrodzono wyróżniających się działaczy i strażaków. Referat okolicznościowy odczytał druh Józef Siełacz.

Do odznaczeń wytypowani zostali:

 • Kazimierz Włoch – Szamotuły
 • Józef Kalema – Kaźmierz
 • Wacław Mocek – Kaźmierz
 • Antoni Musiał – Kaźmierz
 • Antoni Góralczyk – Kaźmierz
 • Franciszek Kierstan – Kaźmierz
 • Walenty Kurkowiak – Kaźmierz
 • Józef Stypiński – Kaźmierz
 • Tadeusz Kalicki – Kaźmierz
 • Kazimierz Nowicki – Kaźmierz
 • Kazimierz Andrzejewski – Kaźmierz
 • Józef Kubala – Kaźmierz
 • Jan Baksalara – Kaźmierz
 • Józef Siełacz – Kaźmierz

   Kolejne znaczące wydarzenie w historii jednostki to otrzymanie w roku 1965 samochodu Star 25 auto-cysterny. Samochód ten w znacznym stopniu podniósł prestiż straży w środowisku i sprawił, że jej działalność stawała się coraz bardziej profesjonalna, zachowując swój ochotniczy charakter.

   Podczas walnego zebrania w roku 1972 został powołany nowy zarząd w skład, którego weszli: prezes – Józef Siełacz, sekretarz – Tadeusz Kalicki, skarbnik – Józef Olejniczak, członek zarządu – Jan Kwapis (nauczyciel). Na tym zebraniu druhowi Kwapisowi powierzono powołanie młodzieżowej sekcji OSP, której członkowie powinni wywodzić się z szeregów miejscowych harcerzy. Celem drużyny miało być przygotowanie młodych ludzi do późniejszej służby w jednostkach OSP na terenie całej gminy oraz pomoc w uświadamianiu społeczeństwa na temat ochrony przeciwpożarowej. Pierwsza młodzieżowa drużyna OSP pod dowództwem druha Jana Kwapisa gotowa była do podjęcia tych zadań w roku 1974. Harcerze wyposażeni zostali w pasy, toporki i kaski. Na Walnym Zebraniu kandydaci na młodych strażaków złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas tego ślubowania za każdym z harcerzy stanął dorosły strażak, który miał być jego opiekunem.

   Młodzieżowa sekcja OSP w Kaźmierzu istnieje do dziś. Obecnie opiekunem młodych strażaków jest druh Włodzimierz Malinowski dyrektor tutejszego Gimnazjum. Również przy pozostałych jednostkach na terenie gminy działają sekcje młodzieżowe (MDP), które skupiają razem ponad 100 członków w kilku grupach wiekowych w tym także dziewczęta. Pod koniec lat 70 tych jednostka OSP w Kaźmierzu otrzymała kolejny samochód. Tym razem był to przystosowany do potrzeb przeciwpożarowych „Żuk”. W roku 1977 kaźmierscy strażacy mogli sprawdzić się również w nieco innej roli. Podczas peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii druhowie odpowiedzialni byli za porządek wśród zgromadzonych pielgrzymów. Zapewniali bezpieczeństwo na trasie przejazdu obrazu, a ubrani w mundury galowe i hełmy strażacy trzymali warty honorowe przy ołtarzach. Przypomnę jeszcze, że w latach 70-tych Prezesem Gminnym OSP był druh Andrzej Grupa.

   Rok 1983 przyniósł ze sobą kolejne zmiany w zarządzie Straży. Nowym prezesem został wybrany Mirosław Mikołajczak, jego zastępcą Walenty Kurkowiak, naczelnikiem Zdzisław Musiał, sekretarzem pozostał Tadeusz Kalicki, skarbnikiem wybrano Józefa Olejniczka, gospodarzem Czesława Szczepańskiego. Dla nowego zarządu zadaniem najpilniejszym stało się doprowadzenie do ukończenia budowy nowej strażnicy w 75 rocznicę powstania kaźmierskiej straży. W 1987 roku, dzięki wydatnej pomocy Urzędu Gminy w Kaźmierzu oraz osobistemu zaangażowaniu ówczesnego naczelnika gminy Adolfa Pisarczyka, budynek był gotowy. Obiekt budził podziw strażaków i gości zaproszonych na otwarcie połączone z jubileuszem 75-lecia działalności OSP w Kaźmierzu. Na tejże uroczystości uświetnionej obecnością władz gminy, komendy gminnej i rejonowej nasza Straż otrzymała z rąk przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej sztandar. Liczni druhowie uhonorowani zostali odznaczeniami za długoletnią i wzorową służbę w szeregach OSP.

   Komenda wojewódzka OSP w Poznaniu obiecała samochód i słowa dotrzymała. Rok później wprowadzono do nowego garażu nowy samochód, w pełni nowoczesny Star-typ 244. Rok 1991 to kolejne wybory nowych władz OSP w Kaźmierzu: prezesem wybrano Zbigniewa Bąka, naczelnikiem pozostał Zdzisław Musiał, zastępcą Roman Graczyk, skarbnikiem Józef Olejniczak sekretarzem ponownie wybrano Tadeusza Kalickiego, a gospodarzem Czesława Szczepańskiego.

W roku 1996 na walnym zebraniu padła propozycja, aby wybrany w 1991 roku zarząd pozostał w niezmienionym składzie na dalszą kadencję poza osobą skarbnika. Na miejsce zmarłego w 1991 roku Józefa Olejniczaka wybrano druha Jana Jerzyka. Do komisji rewizyjnej w roku 1996 wybrano druhów: Zenona Pawlaczyka, Eugeniusza Musielskiego oraz Rafała Szczepańskiego.

   Podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę w roku 1999, strażacy z jednostek naszej gminy, ponownie udali się do Częstochowy. Tam wraz z tysiącami strażaków z całej Polski, wzięli udział w odnowieniu ślubowania, jakie składali przed sześćdziesięciu laty ich poprzednicy,oddając się opiece Jasnogórskiej Pani.

   Rok 2001 przyniósł kolejne zmiany w zarządzie jednostki. Prezesem został druh – Zdzisław Musiał, naczelnikiem – Roman Graczyk, zastępcą naczelnika – Grzegorz Skabara, sekretarzem – Zenon Pawlaczyk, skarbnikiem – Andrzej Nowacki, gospodarzem – Czesław Szczepański, członkiem – Wojciech Gałężewski. W komisji rewizyjnej znaleźli się Tadeusz Kalicki, Rafał Szczepański oraz Eugeniusz Musielski. Zmienił się również zarząd gminny OSP, do którego powołano: prezesa - Wiesława Włodarczaka, w-ce prezesa – Zenona Pawlaczyka, sekretarza – Marka Jakubowskiego, skarbnika – Helenę Oses, komendanta – Stanisława Kłosa. Członków: Waldemara Lisa, Zenona Rachmajdę, Jana Rybickiego, Benona Szeflera, Stanisława Przybyła, Jarosława Szamańskiego, Ireneusza Glanca. Do komisji rewizyjnej wybrano: Marka Człapę, Wojciecha Gałężewskiego i Kazimierza Różyckiego.

   Warto przypomnieć że 3 maja 2002 roku miała miejsce ciekawa impreza związana z obchodami „Dnia Strażaka”. Imprezę zorganizował Zarząd Gminny OSP Kaźmierz przy współudziale wszystkich jednostek z całej gminy. Z tej okazji zaproszono wielu gości z gminy i powiatu. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu sprzed Urzędu Gminy do kościoła gdzie została odprawiona msza św. dziękczynna za strażaków. Po mszy rozpoczęła się uroczystość na kaźmierskim rynku. Tam też nagrodzeni zostali wyróżniający się druhowie. Mieszkańcy Kaźmierza mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem pożarniczym, który dotarł tutaj wraz z zaproszonymi na uroczystość strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Największym powodzeniem cieszył się samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym, oraz drabiną. Wysokość wysięgnika 21 m. Z tej wysokości można było podziwiać panoramę Kaźmierza. W roku 2002 druhowie zdecydowali, że czas już na zakup nowego sztandaru. Dzięki hojności mieszkańców, do których strażacy zwrócili się o pomoc w zebraniu środków, sztandar zakupiono.

   W roku 2006 po raz kolejny zmienił się zarząd jednostki w którego skład weszli: prezes – Grzegorza Skabara, w-ce prezes - naczelnik – Wojciech Gałężewski, zastępca naczelnika – Roman Graczyk, sekretarz – Zenon Pawlaczyk, skarbnik – Andrzej Nowacki, gospodarz – Wojciech Pacuła. Do komisji rewizyjnej powołano: przewodniczącego – Rafała Szczepańskiego, sekretarza – Bartłomieja Maciejewskiego, członka – Eugeniusza Musielskiego.

   Jeżeli zaś chodzi o obecny zarząd gminny wybrany w roku 2011, to w skład jego wchodzą: prezes-Zenon Pawlaczyk, wiceprezes Marek Człapa, wiceprezes Marian Szymankowski, komendant Grzegorz Skabara, sekretarz Adam Maciejczyk, skarbnik Agnieszka Dryjańska. Członek prezydium; Ireneusz Glanc, Rafał Szczepański, Roman Tecław i Michał Wrembel. Członek: Jan Rybicki, Zdzisław Kornatowski, Andrzej Stachowiak, Rafał Owsianny, Mariusz Chowaniak, Stefan Herman, Maciej Trochimowicz, Dariusz Marciniak,

   Obecna jednostka OSP Kaźmierz po 100 latach swojego istnienia, to doskonali strażacy, odpowiednio przeszkoleni, po kursach ratownictwa drogowego, kursach pomocy przedmedycznej itp. Jednostka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Strażacy wyposażeni są w nienajgorszy sprzęt, chociaż potrzeby są znacznie większe. Dzisiaj na wyposażeniu jednostki są: dwa samochody: Star 244 z roku 1988 oraz Ford Transit, rocznik 2009; stare, ale w dalszym ciągu sprawne motopompy, których wiek przekracza 20 lat; nowe pompy pływające pozwalające na błyskawiczny pobór wody z różnych odkrytych zbiorników wodnych; zestaw ratownictwa technicznego, w którego skład wchodzą narzędzia hydrauliczne Holmatro. Na wyposażeniu są także aparaty powietrzne – AUER, torba medyczna PSP R1 z deską i szynami kremera. Jednostka posiada również zmodernizowany nowoczesny system alarmowania. Strażacy wyposażeni są również w pilarki do drewna i agregat prądotwórczy. W ostatnim czasie jednostka wzbogaciła się o sanie lodowe. To, co wyróżnia obecną jednostkę kaźmierską na przestrzeni lat to fakt, że w jej skład wchodzą ludzie stosunkowo młodzi. Są to osoby, które nie bacząc na niebezpieczeństwa ryzykując własnym życiem niosą pomoc innym nie tylko mieszkańcom i Gminy Kaźmierz, ale również w okolicznych gminach. Bywało, że kaźmierscy strażacy brali udział w gaszeniu pożarów np. lasów nawet poza naszym województwem. Od początków powstania OSP Kaźmierz druhowie z tej jednostki biorą udział w różnego typu zawodach strażackich organizowanych w gminie i powiecie osiągając dobre wyniki. Dawniej takie ćwiczenia wyglądały bardzo spektakularnie, bowiem specjalnie na zawody budowano makiety wiejskich chat lub całych zagród, które po podpaleniu gaszono. Tego typu widowiskowe akcje przyciągały całe rzesze widzów, którzy ściągali na miejsca zawodów całymi rodzinami. Druhowie z kaźmierskiej jednostki poza walką z żywiołami i ratowaniem ludzkiego życia udzielają się też chętnie przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez na terenie gminy. Uczestniczą w pokazach sprzętu gaśniczego, demonstrują swoje umiejętności w ratownictwie drogowym. Zapewniają porządek, organizują tymczasowe parkingi, pomagają w transporcie. Dbają o estetykę naszej miejscowości. Można ich również zobaczyć przy usuwania krzewów z przydrożnych rowów i obcinaniu gałęzi. Wielu z obecnych strażaków nagrodzonych zostało różnymi odznaczeniami za zasługi dla pożarnictwa za długoletnia przynależność do OSP itd. Wspomnieć należy o długoletnim członku OSP Kaźmierz (62 lata w OSP) druhu Antonim Musiał, który zmarł w czerwcu 2006 roku w wieku 96 lat. Druh Antoni ur. 28.12.1910 r. członkiem OSP Kaźmierz został w 1944 roku, aż do dnia swojej śmierci tj. 01.06 2006 r. Przez ostatnie lata był członkiem honorowym. Za swoją społeczną działalność w szeregach OSP odznaczony został między innymi: brązowym, srebrnym i złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku oraz odznaką „Za Wysługę Lat 50".

   W roku 2011 nastąpiła zmiana składu zarządu. Ustępującego ze stanowiska prezesa Grzegorza Skabarę zastąpił dh Andrzej Nowacki. Dalszy skład zarządu przedstawia się następująco: wiceprezes-naczelnik Rafał Szczepański, wiceprezes dh Tomasz Napieralski, skarbnik dh Marek Jakubowski, sekretarz dh Zenon Pawlaczyk, gospodarz dh Wojciech Pacuła, kronikarz dh Sylwia Szczepańska. Natomiast w skład komisji rewizyjnej wchodzą:dh Bartłomiej Maciejewski, dh Sławomir Skabara i dh Eugeniusz Musielski.

   W 2007 roku pożegnano dwóch zasłużonych strażaków. Do wiecznej służby powołani zostali zmarli przedwcześnie; druh Zdzisław Musiał - wieloletni prezes naszej jednostki w szeregach OSP od roku 1965 oraz druh Ryszard Głuszak członek OSP od roku 1967. Cześć ich pamięci !!!

   4 czerwca 2007 r. druhowie strażacy uczcili 95 rocznicę założenia w Kaźmierzu Ochotniczej Straży Pożarnej. Główne uroczystości obchodów 95-tej rocznicy odbyły się już 5-tego maja. Uroczystość zapoczątkowało poświęcenie nowej figury patrona św. Floriana. Aktu tego dokonali, proboszcz naszej parafii ks. kan. Zdzisław Potrawiak i zaproszony na uroczystości kapelan strażaków z Szamotuł ks. kan. Andrzej Grabański. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe z jednostek OSP z Gminy Kaźmierz oraz zaproszeni goście w osobach przedstawicieli zarządów gminnych i powiatowych OSP. Sekretarz OSP Kaźmierz druh Zenon Pawlaczyk odczytał treść dokumentów, które zostały wmurowane w cokół pomnika wraz z Aktem Erekcyjnym. Na cokole umieszczono napis: „BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA RATUNEK” Kolejnym punktem uroczystości była msza święta w intencji strażaków w kaźmierskim kościele, dokąd wszyscy zebrani udali się przy dźwiękach muzyki wykonanej przez orkiestrę z Pniew. Po mszy celebrowanej przez ks. kan. Andrzeja Grabarskiego strażacy oraz zaproszeni na uroczystość goście udali się do sali GOK gdzie po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu rozpoczęła się dalsza cześć uroczystości. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz prezes OSP Kaźmierz druh Grzegorz Skabara, który powitał przybyłych gości. Druh Zenon Pawlaczyk przytoczył fragmenty z historii kaźmierskiej jednostki, po czym głos zabrali goście, składając naszym strażakom życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu. Kolejnym miłym dla wszystkich strażaków aktem było wręczenie dyplomów, odznak i medali za zasługi dla pożarnictwa. Chociaż strażacy nie wykonują swojej pracy dla medali to nie ma wątpliwości, iż cieszą się z tego, że społeczeństwo dostrzega ich poświęcenie. Odznaczenia nadane druhom wręczył prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Szamotułach dh Wiesław Włodarczak wraz z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach mł. kpt. Romanem Muchą dowódcą Szamotulskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Odznaczenia otrzymali:

Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa

dh Andrzej Nowacki

Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa

dh Grzegorz Skabara, dh Zenon Pawlaczyk, dh Rafał Szczepański

Odznaka Strażak Wzorowy

dh Sławomir Skabara

Odznaczeni Odznaką „Za Wysługę lat”

 • 55 lat - dh Czesław Szczepański
 • 45 lat - dh Wojciech Gałężewski
 • 30 lat - dh Roman Graczyk
 • 25 lat - dh Zenon Pawlaczyk
 • 20 lat - dh Grzegorz Skabara
 • 20 lat - dh Włodzimierz Malinowski
 • 20 lat - dh Andrzej Nowacki
 • 20 lat - dh Eugeniusz Musielski
 • 15 lat - dh Wojciech Pacuła
 • 15 lat - dh Rafał Szczepański
 • 5 lat - dh Sławomir Skabara

Odznaczeni Złotą Odznaką MDP

dh Adrian Walas, dh Krzysztof Kubiaczyk

Dyplomy za zaangażowanie i pracę na rzecz OSP w Kaźmierzu

dh Janusz Banaszczyk, dh Marek Jakubowski, dh Bartłomiej Maciejewski, dh Leszek Piaskowski, dh Tomasz Piaskowski, dh Roman Skabara, dh Maciej Wojtaś

Część oficjalna uroczystości zakończyła się występami uczniów szkół z Kaźmierza i Bytynia.

Dumą kaźmierskich strażaków jest obecny wójt gminy Kaźmierz, druh Wiesław Włodarczak, który od roku 1980 do roku 2011 nieprzerwanie pełnił funkcję Prezesa Gminnego OSP. W latach 1999 - 2011, pełnił zaszczytną funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotnicziczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Szamotułach, a w latach 2002-2007 był również członkiem i Sekretarzem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu.

W roku jubileuszowym 2012 zarząd OSP Kaźmierz tworzą: prezes:Andrzej Nowacki, wiceprezes - naczelnik: Rafał Szczepański, wiceprezes: Tomasz Napieralski, sekretarz: Zenon Pawlaczyk, skarbnik: Roman Graczyk, gospodarz: Wojciech Pacuła, kronikarz: Sylwia Szczepańska.

Obecnie jednostka liczy 38 członków w tym 35 zwyczajnych ( w tym 6 kobiet), 2 honorowych i 1 wspierający.

Alfabetyczny spis członków OSP Kaźmierz:

 • Banaszczyk Janusz
 • Bielejewski Mirosław
 • Bielejewski Piotr
 • Gałężewski Wojciech – członek honorowy
 • Góralczyk Paweł
 • Graczyk Roman
 • Hasik Katarzyna
 • Jakubowski Marek
 • Jakubowski Tomasz
 • Jarocki Bartłomiej
 • Kalinowski Marcin
 • Kozłowski Marcin
 • Król Krzysztof
 • Kufel Rafał
 • Maciejewska Anna
 • Maciejewski Bartłomiej
 • Majewski Paweł
 • Malinowski Włodzimierz
 • Mazantowicz Bernard
 • Musielska Małgorzata
 • Musielski Eugeniusz
 • Napieralska Marlena
 • Napieralski Tomasz
 • Nowacki Andrzej
 • Oses Jerzy – członek wspierający
 • Pacuła Wojciech
 • Pawlaczyk Zenon
 • Ratajczak Piotr
 • Skabara Grzegorz
 • Skabara Roman
 • Skabara Sławomir
 • Stachowiak Mateusz
 • Szczepańska Sylwia
 • Szczepański Rafał
 • Tafelski Marcin
 • Telenga Daria
 • Werno Adam
 • Wojtaś Maciej

Przy jednostce działa 1 drużyna młodzieżowa (mieszana), która liczy 10 członków.

Oprócz jednostki OSP w Kaźmierzu, w gminie działają jednostki:

 • OSP - Sokolniki Małe – rok założenia 1925
 • OSP - Radzyny – rok założenia 1933
 • OSP - Gaj Wielki – rok założenia 1946
 • OSP - Bytyń – rok założenia 1950
 • OSP - Chlewiska – rok założenia 1950
 • OSP - Gorszewice – rok założenia 1957
 • OSP - Kopaninie – rok założenia 1966

   Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego stulecia istniały jednostki w Młodasku, Witkowicach, Piersku, Brzeźnie, Wierzchaczewie, Kiączynie i Sokolnikach Wielkich. Do ich likwidacji przyczyniła się likwidacja Kombinatu PGR i związane z tym problemy finansowe.

   Materiał powstał dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli, którzy pomogli w odtworzeniu brakującej (czyt. zagubionej kroniki). Całość została złożona z zachowanych kserokopii, fragmentów starej kroniki, oraz dzięki ludziom, którzy zachowali dawną historię w swojej pamięci. Podziękowania szczególne za udostępnienie fotografii i innych materiałów dla p. Janiny Łuczak (córki Antoniego Góralczyka), p. Sabiny Kalickiej, p. Grzegorza Skabary, p. Zenona Pawlaczyka, p. Haliny Tobis, pań Marii Sobkowiak, Bogumiły Magdziarek i Danieli Grabarczyk z Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu, p. Doroty Jaskuła, p. Heleny Oses, która jako pracownik Urzędu Gminy prowadziła sprawy jednostek OSP z gminy Kaźmierz, p. Markowi Jakubowskiemu - obecnie zajmuje się w UG sprawami OSP. Wójtowi Gminy Kaźmierz - Wiesławowi Włodarczakowi.

przygotował Jerzy Oses

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.