Telefony alarmowe 998 / 112

Pamiętaj - fałszywy alarm może być przyczyną ludzkiej tragedii !!!

Od lewej: Mariusz Żyto, Damian Owsianny, Stanisław Przybył, Rafał Owsianny, Mateusz Przybył, Waldemar Przybył, Mateusz Walas, Szymon Oleksy, Zbigniew Walas, Czesław Owsianny, Janusz Żyto, Marian Szymankowski

Od lewej: Mariusz Żyto, Damian Owsianny, Stanisław Przybył, Rafał Owsianny, Mateusz Przybył, Waldemar Przybył, Mateusz Walas, Szymon Oleksy, Zbigniew Walas, Czesław Owsianny, Janusz Żyto, Marian Szymankowski

Zarząd

 Skład obecnego zarządu wybranego w dniu 15 lutego 2011 r. tworzą:

 • Prezes                                    Stanisław Przybył
 • Wiceprezes-naczelnik            Rafał Owsianny
 • Wiceprezes                             Marian Szymankowski
 • Sekretarz                                Andrzej kwita
 • Skarbnik                                 Anna Oleksy
 • Gospodarz                              Mateusz Walas
 • Członek Zarządu                     Waldemar Przybył

Z Kart Historii

Zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopaninie odbyło się dnia 15 lutego 1966 r. w świetlicy wiejskiej.

Otwarcia zebrania dokonał ówczesny sołtys wsi Wincenty Dudek. W spotkaniu uczestniczyło 20 mieszkańców wsi Kopanina oraz zaproszeni goście w osobach:

 • Stanisław Skrzypkowiak - prezes P.K. O.S.P.
 • Marian Człapa - starszy ogniomistrz
 • Antoni Góralczyk - naczelnik rejonowy
 • Józef Siełacz – przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Kaźmierz

oraz 20 mieszkańców Kopaniny

Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie Ob. Dudek Wincenty, na sekretarza zebrania wybrano Stanisława Kwitę.

Stanisław Skrzypkowiak przedstawił argumenty, które miały przekonać mieszkańców co do zasadności powołania O.S.P. w Kopaninie, a Marian Człapa odczytał statut O.S.P. Po burzliwej dyskusji zdecydowano o przeprowadzeniu głosowania. Przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie w wyniku którego wszyscy mieszkańcy jednogłośnie wypowiedzieli się za założeniem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na członków O.S.P. wpisało się natychmiast 20 mieszkańców w/g załączonej listy: Antoni Pernaczyński, Józef Mitulski, Mieczysław Żyto, Piotr Przekop, Jan Boczarski, Czesław Jabłoński, Józef Lektarski, Czesław Coda, Stanisław Przybył, Walerian Jędrzejczak, Marian Szafer, Stanisław Wawszczak, Józef Oleksy, Antoni Kurdyk, Maksymilian Nowak

Adam Kwiatkowski, Jan Wojtkowiak, Stanisław Kwita, Wincenty Dudek, Roman Nowak.

Również jednogłośnie wybrano zarząd i komisję rewizyjną, oraz ustalono wysokość składki członkowskiej, która wynosiła 3 zł miesięcznie.

W skład zarządu weszli:

 • Czesław Coda – prezes
 • Piotr Przekop – naczelnik
 • Józef Lektarski – wicenaczelnik
 • Stanisław Kwita – sekretarz
 • Czesław Jabłoński – skarbnik
 • Antoni Kurdyk – gospodarz
 • członkowie:
 • Mieczysław Żyto
 • Marian Szafer
 • Wincenty Dudek

Stanisław Skrzypkowiak - St. P.K. O.S.P. Obiecał w jak najszybszym czasie postarać się o motopompę dla nowo założonej jednostki strażackiej. Józef Siełacz - przew. P.G.R.N. obiecał również pomoc finansową, a Antoni Góralczyk - nacz. Rejonowy obiecał pomoc w wyszkoleniu w posługiwaniu się motopompą i sprzętem strażackim.

W dalszym ciągu dyskusji głos zabierali; Wincenty Dudek, Józef Magdziarz, Czesław Coda, Czesław Jabłoński, Antoni Kurdyk i Stanisław Konieczny. Po czterech godzinach dyskusję podsumował Stanisław Skrzypkowiak prezes pow. życząc pomyślnej pracy w nowo założonej jednostce.

Na pierwszą remizę wykorzystano tymczasowo magazyn paliw należący do Kółka Rolniczego.

Podczas zebrania w dniu 25 marca 1966 prezes Czesław Coda poinformował zarząd o otrzymaniu pierwszej pomocy finansowej na rzecz straży ze strony Kółka Rolniczego w Kopaninie. Na tym samym zebraniu druh Pernaczyński zaproponował kupno syreny alarmowej. Druh Coda natomiast zaproponował, aby o środki na zakup syreny poprosić PZU.

Obecny na zebraniu druh Antoni Góralczyk wyjaśnił znaczenie sygnałów alarmowych. Odpowiedzialnym za uruchamianie alarmu wybrano druha Kurdyka.

W czerwcu 1966r. Zdecydowano o powołaniu sekcji młodzieżowej.

Na zebraniu 15 listopada 1966 roku prezes-druh Coda złożył sprawozdanie z zawodów powiatowych, które odbywały się w Dusznikach, a jednostka z Kopaniny zdobyła na nich 8. miejsce.

Podczas zebrania 8 kwietnia 1967 roku uzupełniono stan zarządu w miejsce druha Mariana Szafera członkiem zarządu wybrano druha Stanisława Przybyła. Tego dnia przyjęto również nowych członków. Byli to: Leon Łopata, Józef Augustyn i Józef Magdziarz.

Podczas zawodów powiatowych, które w roku 1967 odbyły się w Gorszewicach, jednostka OSP Kopanina zajęła 9. miejsce.

W kwietniu 1968 roku zamontowano wreszcie, wspomnianą wcześniej syrenę alarmową. Należy tutaj dodać, że pomimo gminne zawody pożarnicze w Bytyniu swoich zapewnień, Gromadzka Rada Narodowa w Kaźmierzu nie zrefundowała zakupu syreny. Montażu na topoli należącej do druha Maksymiliana Nowaka dokonał ślusarz z Brodziszewa, p. Andrzejewski. Natomiast instalację elektryczną wykonał p. Kurczewski z Szamotuł.

W dniu 26 lutego 1972 na walnych zebraniu sprawozdawczo- wyborczym wybrano jednogłośnie nowy zarząd. W składzie:

 • Czesław Coda – prezes
 • Piotr Przekop – naczelnik
 • Józef Lektarski – wiceprezes
 • Józef Pajor – skarbnik
 • Stanisław Kwita – sekretarz
 • członkami zarządu zostali:
 • Antoni Kurdyk
 • Wincenty Dudek

Chociaż pod koniec lat 60-tych planowano budowę nowej strażnicy, w czasie wspomnianego zebrania zdecydowano, że strażacy z OSP Kopanina jako swoją siedzibę wykorzystywać będą garaże Kółka Rolniczego.

W roku 1973 w zebraniu, które odbyło się 10 lutego uczestniczył Naczelnik Urzędu Gminy Kaźmierz, Adam Dolata. Naczelnik w swoim wystąpieniu obiecał szybką realizację budowy wodociągu w Kopaninie. Inwestycja miała być zrealizowana wspólnie ze wsią Radzyny.

W roku 1974 zmienił się zarząd a liczba członków jednostki wynosiła już 27 osób.

4 marca 1978 podczas Walnego zebrania 18 druhów z OSP Kopanina zostało odznaczonych oznaką 10-letniej nieprzerwanej pracy w OSP.

20 listopada 1982 roku odbyła się dekoracja medalami za „Wysługę lat” i odznakami „Wzorowy Strażak”.Dekoracji dokonał prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaźmierzu Andrzej Grupa. Odznaki otrzymali: Stanisław Kwita, Ryszard Stokłos, Józef Pajor, Józef Lektarski.

Medale (15 lat) otrzymali: Mieczysław Żyto, Piotr Przekop, Józef Lektarski, Czesław Coda

Stanisław Przybył, Stanisław Wawszczak, Stanisław Kwita, Janusz Nawrot, Władysław Lektarski, Jan Walas, Eugeniusz Mendyk, Ryszard Stokłos, Józef Pajor, Leon Łopata.

Przyznano również brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa dla druha Czesława Cody.

Na początku lat 80-tych zdecydowano o budowie nowej remizy i świetlicy wiejskiej. Otwarcia obiektów dokonano 26 maja 1985 r. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Janusz Król – KG.PZPR Kaźmierz
 • Józef Siełacz – przewodniczący GRN
 • Zastępca komendanta wojewódzkiej straży pożarnej z Poznania
 • Komendant Rejonowy Straży Pożarnej z Szamotuł
 • Henryk Frąckowiak – prezes ZSL Kaźmierz
 • Florian Grześkowiak – prezes Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Wiesław Włodarczak – sekretarz Urzędu Gminy

Przy otwarciu obecna była ekipa telewizji Poznań z redaktorem Wachowiakiem.

Podczas zebrania 9 lutego 1985 roku podjęto uchwałę o zorganizowaniu sekcji kobiecej.

27 lipca1996 roku jednostka OSP w Kopaninie świętowała swoje 30-lecie. W uroczystości uczestniczyli:

Wiesław Włodarczak – prezes zarządu gminnego OSP

Helena Oses – opiekun straży z ramienia Urzędu Gminy Kaźmierz

Wojciech Gałężewski – naczelnik gminny OSP

Delegacja OSP z Bytynia

Atrakcją tego dnia były pokazy gaszenia płonącego samochodu i ratownictwa drogowego w wykonaniu OSP Kaźmierz i PSP Szamotuły.

Minutą ciszy uczczono byłych - zmarłych strażaków w liczbie 11

Zabierający głos prezes Wiesław Włodarczak w kilku słowach ocenił sytuację OSP w Gminie Kaźmierz, a także wręczył prezesowi Stanisławowi Przybyłowi dyplom przyznany przez Wojewódzką Komendę OSP w Poznaniu.

Odznaczono również strażaków medalami „Za Zasługi Dla Pożarnictwa: złotym Stanisława Kwitę, brązowymi: Janusza Żyto, Janusza Nawrota, Edwarda Oleksego, Wojciecha Stokłosa, Tadeusza Kwiatkowskiego, Piotra Boczarskiego, Piotra Łopatę, Andrzeja Kwitę.

Odznaki „Wzorowy Strażak” otrzymali: Jerzy Klemens, Stanisław Wawszczak, Zbigniew Walas, Paweł Boczarski, Rafał Zaraś, Wiesław Przekop, Adam Pajor, Zbigniew Przybysz

Dariusz Łopata, Marek Grzesiak, Stanisław Nawrot, Jerzy Tecław.

Odznaczenia za wysługę lat: 50 - Stanisław Wawszczak, Czesław Coda, Jan Walas, 30 - Stanisław Przybył, Stanisław Kwita, Leon Łopata, Eugeniusz Mendyk, Lechosław Zaraś, Józef Lektarski, Ryszard Stokłos, Piotr Przekop, Józef Pajor, Janusz Nawrot, Mieczysław Żyto, 25 - Stanisław Wawszczak, Edward Oleksy, Roman Nowak, Jerzy Tecław, 20 - Piotr Boczarski, Janusz Żyto, Tadeusz Kwiatkowski, 15 - Andrzej Kwita, Jerzy Klemens, Czesław Owsianny, Zbigniew Walas, Marek Grzesiak, 10 - Piotr Łopata, Wojciech Stokłos, Wiesław Przekop, Zbigniew Przybysz, Dariusz Łopata, Stanisław Nawrot.

Tego dnia wręczono również legitymacje członkom nowo powstałej formacji drużyny harcerskiej.

W roku 2002 jednostka otrzymała samochód marki „ŻUK”, a na posiedzeniu zarządu w dniu 12 sierpnia 2012 r., wybrano kierowców tego samochodu.

Na pierwszego kierowcę wybrano Wojciecha Stokłosa, drugim kierowcą został Tadeusz Kwiatkowski. Osoby te zobowiązane zostały do utrzymywaniu samochodu i sprzętu w pełnej gotowości technicznej.

Data 25 czerwca 2011r. Zapisała się w historii jednostki obchodami 45 rocznicy jej istnienia. Jubileuszowe uroczystości zapoczątkowała Msza św. w kaźmierskim kościele odprawiona przez ks. Krzysztofa Musiała. W obchodach uczestniczyli m.in. Sekretarz Gminy Kaźmierz Karol Hartwich, kierownik posterunku policji w Kaźmierzu Krzysztof Wojciechowski oraz delegacje z jednostek OSP działających na terenie Gminy Kaźmierz.

W części artystycznej goście obejrzeli tańce i wysłuchali wierszy o tematyce p. Pożarowej w wykonaniu młodzież z MDP.

Uroczystość stała się okazją do odznaczenia i wyróżnienia następujących druhów:

Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:

złotymi: Edward Oleksy, Tadeusz Kwiatkowski

srebrnymi: Marek Grzesiak, Jerzy Klemens

brązowymi: Rafał Zaraś, Rafał Owsianny, Marian Szymankowski

Odznaki „wzorowy strażak” otrzymali: Mateusz Walas, Maciej Kaczmarek, Damian Owsianny, Szymon Oleksy, Andrzej Oleksy, Waldemar Przybył

Odznaki za wysługę lat: 45 - Mieczysław Żyto, Stanisław Przybył, Stanisław Kwita, Józef Pajor, Leon Łopata, Lechosław Zaraś, 40 - Stanisław Wawszczak, 35 - Janusz Żyto, Tadeusz Kwiatkowski, Edward Oleksy, Roman Nowak, 30 - Jerzy Klemens, Czesław Owsianny, Andrzej Kwita, Zbigniew Walas, Marek Grzesiak, 25 - Wiesław Przekop, Wojciech Stokłos, Dariusz Łopata, Zbigniew Przybysz, 20 - Rafał Zaraś, Adam Pajor,

15 - Krzysztof Nawrot, Marek Przybył, 10 - Rafał Owsianny, Tomasz Kaczmarek, 5 - Marian Szymankowski, Waldemar Przybył, Szymon Oleksy, Maciej Kaczmarek, Damian Owsianny, Mateusz Walas, Ewelina Kwiatkowska, Anna Oleksy, Paulina Kwiatkowska, Andrzej Oleksy.

Listy gratulacyjne otrzymali założyciele OSP Kopanina: Stanisław Kwita, Mieczysław Żyto, Stanisław Przybył.

Obecnie jednostka OSP Kopanina liczy 43 członków w tym 3 kobiety. Sekcja młodzieżowa liczy 19 członków.

tekst na podstawie protokołów z zebrań przygotował Jerzy Oses