Telefony alarmowe 998 / 112

Pamiętaj - fałszywy alarm może być przyczyną ludzkiej tragedii !!!

od lewej: Zenon Nowak, Piotr, Badziński, Kamil Nowaczyk, Andrzej Ciborek, Łukasz Ciborek, Waldemar Nowicki, Ireneusz Glanc, Piotr Nowaczyk, Rafał Nowicki, Roman Płocharz, Andrzej Stachowiak, Kazimierz Doniec.
od lewej: Zenon Nowak, Piotr, Badziński, Kamil Nowaczyk, Andrzej Ciborek, Łukasz Ciborek, Waldemar Nowicki, Ireneusz Glanc, Piotr Nowaczyk, Rafał Nowicki, Roman Płocharz, Andrzej Stachowiak, Kazimierz Doniec.
 
ZARZĄD

Skład obecnego zarządu wybranego w dniu 12 stycznia 2011 r. tworzą:

 • Prezes - Andrzej Stachowiak
 • Wiceprezes-naczelnik - Waldemar Nowicki
 • Wiceprezes - Ireneusz Glanc
 • Sekretarz - Leszek Wojciechowski
 • Skarbnik -  Łukasz Ciborek
 • Gospodarz - Grzegorz Ciborek
 • Kronikarz - Rafał Nowicki
 • Członek - Tadeusz Kaczmarek

Z Kart Historii

Z dokumentów będących w posiadaniu strażaków z Gorszewic wynika, iż 24 lutego 1957 roku odbyło się Zebranie Wiejskie, podczas którego podjęto decyzję o utworzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas wspomnianego zebrania 21 osób podpisało deklaracje członkowskie. W założeniu OSP w Gorszewicach pomogli ówczesny Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej - Józef Siełacz oraz Komendant OSP Rejon Kaźmierz – Antoni Góralczyk.

W skład pierwszego zarządu weszli: Florian Kaczmarek jako prezes, Stanisław Obst – naczelnik, Kazimierz Wojciechowski – wiceprezes, Karol Gil – sekretarz, Andrzej Badziński – skarbnik, Antoni Modzelewski – gospodarz oraz Leon Ciborek – członek zarządu. Komisję rewizyjną utworzyli: Antoni Płocharz, Czesław Nowak i Zygmunt Ozimek.

Składy zarządu na przestrzeni lat ulegały zmianom, ale warto tutaj podać, iż strażakom z Gorszewic prezesowali: Florian Kaczmarek (1957-1974), Stanisław Obst (1974 – 1991), Ireneusz Glanc (1991 – 2006) oraz Andrzej Stachowiak (2006 – do chwili obecnej).

W maju 1957r. OSP otrzymała sikawkę konną. W przypadku wyjazdu do pożaru, rolnicy zobowiązani byli do udostępnienia swoich koni. Strażacy wytypowani do obsługi sikawki uczestniczyli w 7. zbiórkach ćwiczebnych.

W 1958 roku zakupiono beczkę na 1000 litrów wody i wóz konny na gumowych kołach. W sierpniu tegoż roku strażacy zostali doposażeni przez Komendę Powiatową w motopompę M-200.

W roku 1959 druhowie z OSP Gorszewice uczestniczyli w kontrolach bezpieczeństwach na 38 obiektach w Groszewicach i Komorowie. W tym samym roku jednostka ta brała udział w zawodach pożarniczych na szczeblu rejonowym w Kaźmierzu, zajmując tam I miejsce.

W roku 1960 druhowie jednostki dokonali kontroli zabezpieczenia ppoż. na 42 obiektach we wsiach Gorszewice i Komorowo. Tego roku przeprowadzono również ćwiczenia szkoleniowe I stopnia w sumie 58 godzin, które ukończyło 20-tu druhów. Na zawodach rejonowych w Bytyniu, które odbyły się 12 czerwca 1960r. jednostka zdobyła II miejsce.

W roku 1963 zakupiono żerdzie na drabiny i do bosaków oraz nowe opony do wozu konnego.

Podczas Walnego Zebrania w 1964r. wybrano Komitet Budowy Strażnicy w skład, którego weszli:

 • przewodniczący Florian Kaczmarek

 • zastępca Antoni Modzelewski

członkowie:

 • Walenty Witkowski,

 • Leon Ciborek,

 • Czesław Płocharz,

 • Mieczysław Kulik,

 • Henryk Jaskuła.

W roku 1964 dokonano kontroli ppoż. na 42 obiektach w Gorszewicach i Komorowie. Zwołano 16 zbiórek szkoleniowo-ćwiczebnych w celu przygotowania sekcji do zawodów. Wspaniały gest wobec strażaków uczynili rolnicy - plantatorzy buraka cukrowego, zrzekli się oni premii za dowóz buraka do cukrowni w sumie 5 400,22 zł. na rzecz jednostki.

W roku 1965 w zawodach rejonowych w Młodasku drużyna OSP Gorszewice zajęła I miejsce. W tym roku zaczęto przygotowywać plac pod budowę remizy i sali. Rozpoczęło się zwożenie materiałów budowlanych.

W 1966 roku dzięki pracy społecznej mieszkańców Gorszewic została wybudowana nowa remiza. Budynek wraz z przylegającą do niego salą służy strażakom do dziś. Wcześniej strażacy korzystali z pomieszczeń magazynowych należących do Kółka Rolniczego.

3 lipca 1966 w powiatowych zawodach strażackich w Dusznikach Wlkp. druhowie z Gorszewic zajęli I miejsce. Również I miejsce na tych zawodach zdobyła drużyna młodzieżowa.

11 czerwca 1967 roku odbyły się rejonowe zawody pożarnicze w Gorszewicach. Obie startujące tutaj drużyny (dorośli i młodzież) z miejscowego OSP wywalczyły I miejsca.

Na zebraniu sprawozdawczym w roku 1968 podjęto decyzję o wylaniu płyty betonowej pod tzw. plac taneczny.

W roku 1971 podjęto uchwałę o sprzedaży platformy konnej. Środki te postanowiono przeznaczyć na zakup mundurów dla 16-tu druhów.

Tego samego roku dokonano utwardzenia placu tanecznego. Koszt inwestycji to 5 000 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy: 3 stoły rozciągane i 30 krzeseł oraz 16 mundurów wyjściowych i 16 czapek. Zorganizowano również pierwszą zabawę taneczną na utwardzonym terenie.

11 czerwca 1972r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie, które miało uroczysty charakter. Zbiegło się bowiem z 15-tą rocznicą powstania OSP Gorszewice. Podczas uroczystości 10-iu członków naszej OSP zostało odznaczonych odznakami 15- lecia. Odznaki otrzymali: Florian Kaczmarek, Stanisław Obst, Andrzej Badziński, Kazimierz Wojciechowski, Leon Ciborek, Henryk Jaskuła, Władysław Jaworski, Kazimierz Pajzert, Bogdan Stachowiak, Józef Maćkowiak.

W ostatnich latach przeprowadzono remont remizy, zburzono wieżę, która służyła do suszenia węży, skuto tynki, wymieniono instalację elektryczną i alarmową. Przy okazji wymieniono okna i drzwi. Prace te w większości zostały wykonane społecznie.

samochód strażacki typu „Żuk”W 2002 roku OSP w Gorszewicach otrzymała samochód strażacki typu „Żuk”, który służy strażakom do dziś. Obecnie jednostka liczy 45 członków, którzy zawsze chętnie nieśli i niosą pomoc wszystkim potrzebującym.

W 55-letniej historii OSP Gorszewice druhowie tej jednostki wiele razy uczestniczyli przy gaszeniu pożarów i ratowaniu dobytku. Były to głównie akcje związane z pożarami płodów rolnych, stogów słomy, zboża na polach itp.

Strażacy z Gorszewic co roku licznie uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując w nich czołowe miejsca. Na uwagę zasługuje fakt, iż jednostka od wielu lat posiada młodzieżowe (męską i żeńską) drużyny pożarnicze, które liczą obecnie 18 członków.

Młodzież ta również systematycznie uczestniczy w zawodach, oraz specjalnych rajdach MDP na szczeblu gminy i powiatu.

tekst na podstawie protokołó z zebrań i referatu z jubileuszu 50-lecia jednostki

przygotował Jerzy Oses