Telefony alarmowe 998 / 112

Pamiętaj - fałszywy alarm może być przyczyną ludzkiej tragedii !!!

II rząd od lewej: Marcin Mruk, Adam Maciejczyk, Szymon Frącek, Paweł Woźniak, Mariusz Frącek, Bernard Mazantowicz I Marta Michalska, Angelika Nowak, Jerzy Michalski, Dariusz Marciniak, Maciej Majsnerski, Dominik Woźniak
II rząd od lewej: Marcin Mruk, Adam Maciejczyk, Szymon Frącek, Paweł Woźniak, Mariusz Frącek, Bernard Mazantowicz
I Marta Michalska, Angelika Nowak, Jerzy Michalski, Dariusz Marciniak, Maciej Majsnerski, Dominik Woźniak
 
ZARZĄD

Skład obecnego zarządu wybranego w dniu 28 stycznia 2011 r. tworzą:

  • Prezes - Jerzy Michalski
  • Wiceprezes-naczelnik - Adam Maciejczyk
  • Wiceprezes-gospodarz - Dariusz Marciniak
  • Sekretarz - Maria Woźniak
  • Skarbnik -  Szymon Frącek
  • Kronikarz - Małgorzata Michalska

 

Z kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewiskach

Pierwszym komendantem OSP w Chlewiskach był Tadeusz Wójcik. To on zainicjował zorganizowanie Straży Pożarnej w tej miejscowości, a było to w 1950 roku! Pierwszymi członkami byli: Wójcik Tadeusz, Leiszner Włodzimierz, Kubiak Władysław, Śmieszek Franciszek, Wesołowski Ignacy, Miłkowski Henryk, Barańczak Franciszek, Jankowiak Stanisław, Wilk Antoni, Adamiak Feliks, Banaszyk Władysław, Nycz Tadeusz, Kaczmarek Henryk, Mazantowicz Leon, Madziarek Władysław, Napierała Józef, Foltyn Leon oraz Chudy Franciszek.

Działalność rozpoczęto od naprawy drewnianej strażnicy oraz sprzętu jaki znajdował się w strażnicy tzn. sikawka konna, 50 m węża, 6 m węża ssącego oraz 3 trąbki alarmowe. Kolejnego roku w miesiącu lipcu otrzymano z zespołu Bytyń: 7 toporków, 5 pasków bojowych, 1 zatrzaśnik, 1 gwóźdź ratunkowy, 15 m linki ratunkowej oraz 3 bosaki. W 1951 roku OSP Chlewiska po raz pierwszy brała udział w akcjach bojowych. Były to pożary w Pamiątkowie, w lesie lipnickim i w Radzynach, przy płonącym stogu. Straż pozyskiwała środki finansowe poprzez zbiórki złomu oraz organizowanie letnich zabaw za które można było zakupić mundury wyjściowe dla członków straży oraz „orzełek" dla komendanta. Na bieżąco konserwowano sprzęt strażacki (zużytym olejem ciągnikowym), oraz przeprowadzano intensywnie ćwiczenia sekcji bojowej, która na zawodach w Kaźmierzu w 1955 roku zdobyła I miejsce. OSP Chlewiska

Stan osobowy OSP w Chlewiskach do 1958 roku liczył 19 osób. W roku 1958 liczba członków zwiększyła się o jedną osobę, był to druh Kusz Nikodem, który został wybrany podczas nowych wyborów na prezesa OSP Chlewiska. Dnia 31 III 1958 OSP otrzymała od Komendy Powiatowej z Szamotuł motopompę DKW typ M880. Natomiast 15 VI 1958 została uroczyście oddana do użytku nowa strażnica poświęcona przez ks. Bogumiła Tłoka. W tym samym dniu odbyły się zawody gminne na których straż z Chlewisk bardzo dobrze wypadła. Do pożaru stawiano się aż 6 razy! w tym cztery razy konną sikawką oraz dwa razy motopompą. W roku 1959 straż powiększyła się o kolejnego członka Jujeczkę Feliksa. Poza corocznymi imprezami strażacy z Chlewisk w sali Domu Ludowego w Kaźmierzu - w drugiej ławce, pierwszy z prawej dh Antoni Wilkzostał zorganizowany wyjazd do „Cyrku” w Poznaniu oraz wyjazd do Sierakowa na pokazy konne. Z oszczędności dokonano zakupu trójnika, opatrunku, farb do pomalowania motopompy, niezbędnych części, prenumeratę „Strażaka” oraz buty gumowe i kombinezony dla sekcji bojowej. Przez kolejne kilka lat można powiedzieć, że OSP Chlewiska nie istniała; nie brano udziału w zawodach, nie przeprowadzano żadnych bojowych ćwiczeń, nie odbywały się wiejskie imprezy. Doszło do kilku zmian wśród członków: ubył Adolewski Józef, Nycz Tadeusz, natomiast wstąpił Zielonka Jan. OSP liczyła19 członków.

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 II 1965 został wybrany ten sam Zarząd. Do straży wpisał się Bera Antoni. Odbyła się jedna zabawa letnia. Zarząd podjął uchwałę aby pomóc choremu małżeństwu Zalantów; któremu to przekazano 200 zł. Dnia 8 XI 1965 roku zmarł druh Zalent Albin, w pogrzebie uczestniczyła cała jednostka, przed nim zmarła jego żona. Dziećmi po zmarłych zajęli się druhowie: Kusz Nikodem, Wilk Antoni i Jujeczka Stanisław.

Załatwiono pobyt w „Domu Dziecka" w Lipnicy u Sióstr Zakonnych, z dziećmi tymi utrzymywano stałe kontakty. W Komendzie Powiatowej Wójcik Tadeusz otrzymał odznakę „Wzorowego Strażaka”. W 1966 roku nastąpiła zmiana Zarządu, odszedł skarbnik Śmieszek Franciszek, a na jego miejsce wybrano następcę druha Wilka Antoniego. W 1967 roku brano udział w zawodach w Gorszewicach. Urządzono jedną zabawę letnią. Odkupiono od OSP Kopanina: trójnik i prądownicę.

W 1968 roku stan członków się nie zmienia nadal liczy 18-tu. Brano udział przy sadzeniu drzewek w czynie społecznym, udział wzięli WSZYSCY DRUHOWIE. Otrzymano drugą motopompę M800.

Na Walnym Zebraniu 31.03.1969 roku dokonano wyboru nowego prezesa; został nim Mazantowicz Leon. Przyjęto nowego członka Łodygę Hieronima. Do pożaru stawano raz w Radzynach i w próbnym alarmie w lesie kaźmierskim. Z szeregów straży odszedł druh Barańczyk Franciszek, pogrzeb odbył się w Naramowicach gdzie uczestniczyli wszyscy druhowie. Straż liczy 18-tu członków. Kombinat dostarczył ubrania ochronne dla sekcji bojowej.

Druh Jujeczka Feliks wyprowadza się z Chlewisk. Na początku roku 1972 straż została zaskoczona alarmem, którego to dokonał kierownik zakładu Jeziorski Bogdan, druhowie spisali się bardzo dobrze, a kierownik zadowolony podziękował strażakom za bojowość. Do pożaru straż stawała dwa razy, w Kokoszczynie i Kiączynie.

W styczniu 1973 roku przeprowadzono akcje „Centrum Zdrowia Dziecka i Szpitali”, zebrano 160 zł i przekazano je Gminnemu Komitetowi. W tym samym roku nie podając przyczyny zrezygnował z członkostwa druh Chudy Franciszek. Straż liczy 16-tu członków. Przez najbliższe kilka lat doszło do kilku zmian wśród członków: ubył druh Łodyga Henryk a wstąpił Banaszyk Kazimierz, Wojciechowski Zdzisław, Kowalewski Kazimierz, Kasprzyk Henryk, Kaleta Kazimierz.

Na Walnym Zebraniu 20 II 1976 roku wręczono odznaki za wysługę: za 25 lat (13 członków), za 15 lat (Przybylski Stanisław) za 10 lat (Stefański Zdzisław). W czerwcu tego roku przekazano straży protokolarnie sprzęt po byłej strażnicy w Brzeźnie. Na Walnym Zebraniu sekretarz ZGOSP druh Grupa Andrzej dokonał odznaczeń druhów Srebrnymi Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”: Mazantowicz Leon, Wójcik Tadeusz, Wilk Antoni, Wesołowski Ignacy, Banaszyk Władysław, Jankowiak Stanisław. Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali: Tyll Kazimierz (który w przyszłym roku opuszcza szeregi straży z powodu zmiany miejsca pracy), Kubiak Władysław, Magdziarek Władysław, Adamiak Feliks, Wojciechowski Zdzisław (rok później). Brano udział w zawodach w Gaju Wielkim, gdzie przekazano 100 zł na gwóźdź do sztandaru straży w Gaju Wielkim. Druh Kasprzyk Henryk został wysłany na kurs mechanika motopompy do Kościana. Przeprowadzono zbiórkę pieniężną na Fundusz Ochrony Państwa, uzyskaną kwotę przekazano na konto naszej straży. Brano również udział w czynie społecznym przy budowie boiska sportowego w Kaźmierzu.

W roku 1979 zmarł nagle druh Banaszyk Władysław - długoletni sekretarz jednostki, natomiast druh Kubiak Władysław na skutek zmiany miejsca pracy wystąpił z szeregów chlewiskiej Straży. Brano udział w strażackich zawodach w Kaźmierzu. Sekretarz ZGOSP Włodarczak Wiesław udekorował Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” druha Adamiaka Feliksa, a druhów Adamiaka Józefa i Przybylskiego Stanisława odznaczono odznaką „Wzorowego Strażaka”.

Na Walnym Zebraniu w 22 XI 1980 roku wybrano nowy Skład Zarządu: prezes – Mazantowicz Leon wiceprezes naczelnik – Wilk Antoni sekretarz – Kaleta Kazimierz zastępca naczelnika – Pasternak Henryk gospodarz – Przybylski Stanisław Członków straż liczy 19-tu przybyli: Nowak Włodzimierz oraz Cieślak Roman.

Rok 1981. Z powodu Stanu Wojennego Walne Zebranie nie odbyło się. Był to bardzo przykry rok, w lutym zmarł długoletni gospodarz straży druh Wesołowski Ignacy, a w 24 XI w wypadku samochodowym zginął sekretarz druh Kaleta Kazimierz. Skarbnik otrzymał od sekretarza ZGOSP w Kaźmierzu dwie nowe pieczątki (okrągła i nagłówkową). Starą pieczątkę komisyjnie zniszczono (spalono).

W Walnym Zebraniu 19.11.1982 roku uczestniczył Komendant Gminny Gałężewski Wojciech oraz sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP Włodarczak Wiesław, który to udekorował druha Wójcika Tadeusza Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Kolejne Walne Zebranie odbyło się dopiero w 1984 roku. Przybyło kilku nowych członków: Kaleta Krzysztof, Zawisza Stefan, Peatz Stefan, Mazantowicz Bernard, Robakowski Wiesław, a ubył Pasternak Henryk.

W 1983 roku uczestniczono w Gminnych Zawodach w Młodasku, kolejnego roku w Sokolnikach Małych za które otrzymano nagrodę pieniężną z Urzędu Gminy i Kombinatu PGR. Sekretarz ZGm ZOSP wręczył odznaki za wysługę 30-tu oraz 20-tu lat. Rok 1985 należał do bardzo pracowitych, trzeba było dużo ćwiczyć gdyż odbywały się Zawody Gminne w Młodasku a także Rejonowe w Zajączkowie. W czynie społecznym pozbierano złom. Zgodnie z pismem Banku Spółdzielczego zlikwidowana została Książeczka Oszczędnościowa, a wkład z oprocentowani przeniesiono na konto i otrzymano książeczkę czekową, podpisy uwierzytelniające złożyli: Wilk Antoni i Mazantowicz Leon. Otrzymano nagrodę pieniężną z Urzędu Gminy na konto Straży. Kolejnego roku również otrzymano pieniężną nagrodę z Urzędu Gminy oraz Kombinatu PGR. Ubył druh Barucki Janusz.

W 1987 roku nie odbyło się Walne Zebranie, niezależne to było od chlewiskiej straży, a od Zarządu Gminnego. Zawody Gminne odbyły się po raz kolejny w Młodasku. Nie udało się zdobyć honorowego miejsca, ale za to podczas dwóch kolejnych zajęto II miejsce (1988, 1989), otrzymano za to nagrody pieniężne.

2 VI 1989 roku zmarł druh Nowak Włodzimierz. Straż liczy 17-tu + 5 członków honorowych, są to: Adamiak Feliks, Madziarek Władysław, Foltyn Leon, Napierała Józef, Henryk Kaczmarek. Podjęto uchwałę w sprawie członków honorowych, aby nie płacili składek, a na Walne Zebranie byli zapraszani, gdyż należy im się to za ich długoletnią społeczną pracę!

Wskrzeszenie OSP w Chlewiskach!

Upłynęło 8 lat zanim odbyło się kolejne Walne Zebranie nastąpiło to dnia 06.07.1997 r. Straż członków liczy 10. Wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszli:

prezes: Frącek Aleksander

naczelnik: Michalski Jerzy

skarbnik: Woźniak Jerzy

sekretarz: Fortuniak Izabela

W listopadzie jednostka otrzymała od wójta gminy samochód marki ŻUK. Bardzo ciężką społeczną pracą odnowiono go.

Kolejnego roku tj. 1998 udało się zorganizować wspólnymi siłami czyszczenie specjalistycznego sprzętu oraz pogłębiania zbiornika wodnego przy strażnicy. Staw oczyszczono z trzcin, które coraz bardziej go zarastały. Estetyka dzięki tym wszystkim kosmetycznym zabiegom była nieporównywalna do wcześniejszego stanu. Otrzymano od Urzędu Gminy mundury galowe dla Zarządu oraz dla młodszych druhów dresy. Na kolejnych Gminnych Zawodach w Kaźmierzu za udział otrzymano pieniężną nagrodę z UG. Młodzi druhowie brali udział trzy lata z rzędu w rajdzie, który zawsze wygrywali i tym sposobem puchar przechodni został na dobre w OSP Chlewiska. Na kolejnych Gminnych Zawodach tym razem w Bytyniu OSP Chlewiska zdobyła II miejsce. W roku 2001 dnia 10 stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym wybrano nowe władze.

Prezes: Jerzy Michalski

naczelnik: Piotr Sworek

skarbnik: Jerzy Woźniak

Na Zawodach Pożarniczych w Kaźmierzu chłopacy w wieku 15-18 lat zdobyli dobre II miejsce. W sierpniu 2001 jednostka uczestniczyła w Turnieju Piłkarskich Drużyn Pożarniczych w Chojnie. Ze strażakami biorącymi udział w Turnieju pojechali również mieszkańcy Chlewisk, którzy bardzo aktywnie wspierali swoich strażaków w akcji.

Dnia 14.02 2002 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawcze. Zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia za 50, 20, 15 lat członkostwa, oraz 17 brązowych odznak Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W przeddzień św. Floriana - patrona strażaków, w Kaźmierzu zorganizowano uroczyste obchody Dnia Strażaka. Wszystko zaczęło się od zbiórki przy Ośrodku Zdrowia w Kaźmierzu. W asyście orkiestry dętej strażacy przemaszerowali do kościoła, gdzie odprawiono uroczystą mszę św., po której dokonano poświęcenia trzech nowych wozów bojowych. Świętowało osiem jednostek OSP z terenu gminy: Kaźmierz, Chlewiska, Bytyń, Gaj Wielki, Gorszewice, Kopanina, Radzyny oraz Sokolniki Małe.

Wręczono Złote, Srebrne oraz Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, odznaki „Wzorowego Strażaka” oraz odznaki za wysługę lat. Podsumowano również Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Strażacki Trud dla Ciebie i Innych”, w grupie przedszkolnej I miejsce zajął Jakub Sworek.

W tym roku OSP Chlewiska brała udział w następujących zawodach sportowych: w Manieczkach (M.D.P.), oraz Gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Kaźmierzu gdzie zajęła pierwsze miejsce. W ten sposób jednostka zasłużyła sobie na reprezentowanie gminy Kaźmierz we Wróblewie na Powiatowych Zawodach Pożarniczych. Na koniec roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza brała udział w rajdzie zorganizowanym w Kaźmierzu.

Kolejny rok zaczął się bardzo pomyślnie dla druha Pawła Szymańskiego. Zajął on medalowe miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na poziomie powiatowym wśród szkół średnich. Podczas obchodzenia Dnia Strażaka poświęcono sztandar jednostki OSP Kaźmierz, a druhowie z Chlewisk otrzymali odznaczenia; 7 odznak „Wzorowy Strażak”, 9 Brązowych Odznak MDP. Przybyło w tym roku 3 członków. Na corocznych Zawodach Sportowo - Pożarniczych chłopcy 15-18 lat zajęli III miejsce. Druhowie jednostki brali czynny udział w budowie nowej świetlicy wiejskiej. Wyróżnić trzeba druha Jerzego Michalskiego oraz sołtysa wsi i zarazem członka straży druha Andrzeja Marciniaka. Delegacja wyjechała na I Europejskie i IV Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Cichowie.

Rok 2005 to otwarcie nowego kompleksu remiza – strażnica.

Na te uroczystości zostało zaproszonych wiele osobistości m.in. ks. Zdzisław Potrawiak, który dokonał pamiątkowego wpisu w kronice, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Michał Ziemski, Komendant Gminnej OSP Stanisław Kłos, i inni.

Na Gminnych Zawodach Pożarniczych drużyna do lat 12 zajęła 3 miejsce.

W czerwcu roku 2006 sekcja młodzieżowa OSP Chlewiska uczestniczyła w Gminnym Rajdzie MDP. Natomiast w lipcu strażacy z Chlewisk brali czynny udział w gaszeniu pożarów we wsiach Żalewo, Emilianowo i Kopanina.

W roku 2007 jednostka startowała w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbywały się w Bytyniu. Tego samego roku, 5 października w świetlicy wiejskiej w Chlewiskach odbył się Konkurs Wiedzy Pożarniczej dla członków MDP.

W roku 2008 jednostka otrzymała nowe mundury do akcji bojowych. Młodzież tego roku po raz kolejny uczestniczyła w rajdzie MDP, który tym razem odbył się w Gaju Wielkim.

25.08.2008 przy pomocy Wójta Gminy Kaźmierz zakupiono od firmy „Agroduet” w Chlewiskach samochód Ford Transit, który przerobiono na wóz strażacki.

W roku 2009 na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego ustanowiono w Chlewiskach jednostkę operacyjno-techniczną. 20 września 2009r. jednostka uczestniczyła w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Szamotułach.

Tego roku zakupiono również hełmy, zestaw radiotelefonów, agregat prądotwórczy, piłę łańcuchową, motopompę szlamową.

60 lat OSP ChlewiskaRok 2010 był rokiem Jubileuszu 60-lecia OSP Chlewiska. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 15 maja. Na ten dzień zaplanowano w Chlewiskach wiele atrakcji dla mieszkańców gminy Kaźmierz.

W roku 2011 OSP Chlewiska uczestniczyła w kolejnych Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Kapryśna aura tego roku sprawiła, że strażacy wiele razy wyjeżdżali do akcji wypompowywania wody z zalanych terenów i piwnic prywatnych domów.

18 lutego 2012 r, na I Turnieju w Piłce Nożnej Halowej Drużyn OSP o Puchar Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP, który odbył się w hali sportowej Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kaźmierzu reprezentacja OSP Chlewiska zdobyła I miejsce.

Od wielu lat druhowie z OSP Chlewiska czynnie wspierają różne inicjatywy na terenie gminy w tym akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystawiają warty przy Grobie Pańskim w okresie Świąt Wielkanocnych. Uczestniczą w zabezpieczaniu imprez masowych na terenie gminy Kaźmierz. Włączają się w organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Obecnie OSP liczy 35 członków w tym 3 kobiety, zaś do MDP należy 11 członków.

materiał powstał na podstawie kroniki OSP Chlewiska - przygotował dh Paweł Szymański